Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren)

II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen)

Dommere: Arntzen, Bårdsen, Kallerud, Kaasen, Øie

En ektefelle som skyldte sin bankforbindelse et betydelig beløp etter tapsbringende investeringsvirksomhet, overførte to fritidseiendommer til sin hustrus rådighetsdel av felleseiet. Begge eiendommene var pantsatt, men hustruen overtok ikke det personlige ansvaret for gjelden. Da hun noen år senere solgte eiendommene, innfridde hun den påhvilende pantegjelden. Banken krevde verdierstatning av henne tilsvarende eiendommenes markedsverdi, jf. ekteskapsloven § 51. 

Høyesterett fant at overføringene av eiendommene innebar gavedisposisjoner fra debitor til hustruen, slik at vilkårene for verdierstatning etter § 51 var oppfylt. Ved erstatningsberegningen ble det tatt utgangspunkt i eiendommenes markedsmessige nåverdier, og deretter gjort fradrag for innfrielsen av ektemannens pantegjeld. Verken vilkårene for å begrense verdierstatningen til berikelsen eller for lemping ble funnet å være oppfylt. 

Avgjørelsen avklarer betydningen av at disposisjonene mellom ektefellene gjaldt eiendommer som var pantsatt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen