Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse

A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Dommere: Berglund, Bergh, Endresen, Ringnes, Øie

De etterlatte fikk ikke medhold i at de kan kreve iverksatt rettergangsskritt i sak hvor mistenkte er død. 

Etter brannen på Scandinavian Star i 1990 ble en dansk mann mistenkt for å ha påsatt denne.  Den mistenkte hadde selv omkommet i brannen, og saken ble henlagt etter bevisets stilling. De etterlatte begjærte rettergangsskritt etter straffeprosessloven § 241 for å få avkreftet mistanken mot ham. Høyesterett kom til at kun mistenkte selv kan kreve dette. Bestemmelsen kan ikke tolkes utvidende. Etterforskningen ville kunne avdekke forhold både i avdødes favør og disfavør. Ettersom mistenkte ikke kan forklare seg i saken, vil rettergangsskrittene kunne føre til en krenkelse av uskyldspresumsjonen. 

Saken gir veiledning ved tolking av straffeprosessloven § 241 om hvem som kan begjære rettergangsskritt under etterforskningen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen