Begrenset innsyn i pasientjournal var ingen saksbehandlingsfeil

Høyesteretts avgjørelse 30. november 2017, HR-2017-2262-A, (sak nr. 2017/1253), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Tonje Tønder)

Dommere: Matheson, Noer, Falch, Ringnes, Tønder

Lagmannsretten påla en psykologspesialist som skulle forklare seg som vitne i straffesak etter fritak fra taushetsplikt, å la aktor og forsvarer få tilgang til de journalnotatene som lå til grunn for det hun skulle forklare seg om.

Forsvareren gjorde gjeldende at det ut fra omstendighetene var en saksbehandlingsfeil at det ikke var gitt innsyn i hele journalen. 

Høyesterett uttalte at omfanget av det underlagsmateriale som må legges frem i slike tilfeller, vil være underlagt det skjønn retten skal foreta etter straffeprosessloven § 294 med hensyn til hva sakens opplysning krever.

Dersom fornærmede ikke ønsker at det gis innsyn i underlagsmaterialet, vil samtykke til forklaring kunne trekkes tilbake med den virkning at heller ikke dokumentet kan fremlegges. 

Høyesterett kunne ikke se at de begrensninger lagmannsretten hadde satt, ga reell mulighet for at saken ikke ble fullstendig opplyst. 

Avgjørelsen avklarer normen for pålegg i straffesak om innsyn i underlagsdokumenter knyttet til en vitneforklaring etter fritak fra taushetsplikt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen