Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

II.
Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Falch, Bull, Indreberg, Webster, Øie

Saken gjaldt et litauisk rederi og skipperen om bord, som begge hadde blitt ilagt forelegg for fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet. Det aktuelle fartøyet hadde litauisk – men ikke norsk – tillatelse til slik fangst.

Spørsmålet var om Norge var folkerettslig forpliktet, gjennom den nordøstatlantiske fiskerikonvensjonen (NEAFC-konvensjonen), til å godta fangstingen. 

Høyesterett kom til at Norge ikke har forpliktet seg til å godta slik fangst på grunnlag av utenlandsk tillatelse. Rederiet og skipperen kan derfor straffes etter reglene i havressursloven. 

Høyesterett bygget avgjørelsen på at snøkrabben er et bunndyr – en såkalt «sedentær art». Kyststatene har, etter havrettskonvensjonens kontinentalsokkelregler, suverene og eksklusive rettigheter til slike arter. Unntak krever kyststatens – her Norges – uttrykkelige samtykke.

Slikt samtykke har Norge ikke gitt ved sin deltakelse i NEAFC-konvensjonen. Den regulerer i hovedsak fiskeri utenfor partenes jurisdiksjon, og den påberopte regelen i NEAFC Scheme of Control and Enforcement gjør her ikke unntak fra havrettskonvensjonens regler. 

Dommen gir veiledning om Norges folkerettslige rettigheter og plikter i Smutthullet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen