Forvaring for ung gjerningsperson

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Noer, Bergsjø, Kallerud, Webster, Indreberg

Ei jente som hadde begått overlagt drap som 15-åring ble dømt til forvaring med en tidsramme på 9 år og minstetid på 6 år. 

Til tross for at personer som er under 18 år på gjerningstiden bare skal dømmes til forvaring når det er "helt ekstraordinære omstendigheter", kom Høyesterett til at hensynet til samfunnsvernet her var så tungtveiende at det måtte bli utslagsgivende. Det ble blant annet lagt vekt på forhold ved selve drapshandlingen, jentas motivasjon for drapet, samt tidligere alvorlige voldshandlinger hun hadde foretatt og hennes psykiske tilstand. 

I tillegg ble det i dommen tatt stilling til omfanget av såkalt isolasjonsfradrag i straffen som følge av at jenta ikke hadde hatt samvær med andre innsatte i varetektsperioden. 

Dommen gir veiledning for hva som skal til for idømmelse av forvaring overfor lovbrytere under 18 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen