Gjeninnsetting i forvaring ved prøveløslatelse

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-969-A, (sak nr. 2017/330), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Grande)

Dommere: Ringnes, Kaasen, Bull, Endresen, Tønder

Høyesterett kom til at vilkårene for gjeninnsettelse i forvaring ved prøveløslatelse etter straffeloven 2005 § 46 ikke var oppfylt. 

En kvinne, som var prøveløslatt fra forvaring på vilkår om å avholde seg fra alkohol, drakk en halv flaske vodka. 

Høyesterett kom til at gjeninnsettelse i forvaring vil være uforholdsmessig. Hun er i dag underlagt et strengt sikkerhetsregime som ivaretar samfunnssikkerheten, og ved gjeninnsettelse vil behandlingen for hennes rusproblem, som hun selv har tatt initiativ til og bekoster, måtte avsluttes. 

Dommen gir veiledning for totalvurderingen som må foretas ved vurderingen av om vilkårsbrudd ved prøveløslatelse skal medføre gjeninnsettelse i forvaring.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen