Høyesterett fastsatte straffen for grovt uaktsomt trygdebedrageri til 75 dager

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-560-A, (sak nr. 2017/109), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Formo) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere:  Bårdsen, Bergsjø, Arntzen, Ringnes, Øie

Domfelte, som mottok arbeidsavklaringspenger, hadde over en periode på omkring 2 ½ år oppholdt seg til sammen 50 uker i utlandet, uten samtykke fra NAV. Han hadde derfor mottatt ca. 310 000 kroner i støtte som han ikke var berettiget til.

Lagmannsretten idømte samfunnsstraff, under henvisning til at domfelte kunne ha fått samtykke til deler av utenlandsoppholdet dersom han hadde søkt.

Høyesterett var ikke enig med lagmannsretten, men la en viss vekt på at forholdet i saken skilte seg noe fra de vanligste tilfellene av trygdebedrageri.

Dommen har betydning for straffutmåling ved grovt uaktsomt trygdebedrageri.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen