Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Dommere: Kallerud, Kaasen, Bergh, Webster, Endresen

Straffen ble satt til fengsel i tre år og ni måneder for hvitvasking av noe over 45 millioner kroner i et fiktivt faktureringsnettverk og medvirkning til grovt skattesvik. Det ble gjort fradrag for lang saksbehandlingstid og tilståelse. 

Saken ble behandlet i sammenheng med sak HR-2017-822-A, votert tidligere samme dag. 

Straffutmålingsmomentene var langt på vei de samme i begge saker, med unntak av at domfelte i denne saken også var domfelt for medvirkning til grovt skattesvik og hadde tilstått.

Inndragning ble – med samme begrunnelse som i sak HR-2017-822-A – ikke idømt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen