Inndragning av utbytte i sak hvor straffekravet er foreldet

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-821-A, (sak nr. 2017/69), straffesak, anke over dom

Marine Harvest Norway AS (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Webster, Matheson, Falch, Bergsjø, Utgård

Marine Harvest Norway AS produserer settefisk på Haukå i Nordalsfjorden i Flora kommune. Ut fra tolkning av anleggets utslippstillatelser kom Høyesterett til at produksjonen i perioden 2008–2012 oversteg det tillatte etter forurensningsloven. Straffeansvaret for overproduksjonen var foreldet. Inndragningskravet foreldes etter egne regler og var ikke foreldet.  Inndragningen av nettofortjenesten ved overproduksjonen ble ikke ansett som straff. Verken uskyldspresumsjonen eller skyldprinsippet i Grunnloven § 96 var til hinder for inndragningen. 

Dommen avklarer at nettoutbytte av en straffbar handling kan inndras selv om tiltalte er frifunnet for straff fordi straffekravet er foreldet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen