Kontaktforbud med omvendt voldsalarm

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Dommere: Bergsjø, Bergh, Ringnes, Webster, Tønder

Høyesterett forkastet anken fra en 56 år gammel mann fra Østlandsområdet, som hadde blitt ilagt kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm. 

Lagmannsretten hadde dømt mannen til ett års fengsel og kontaktforbud med elektronisk kontroll for blant annet trusler og en rekke brudd på besøksforbud overfor en tidligere samboer. Kontaktforbudet innebar at han ikke kunne bevege seg inn i en sone som omfattet det meste av Østfold og betydelige deler av Akershus. Kontrollen medførte videre at han ikke kunne reise utenlands, at han ble forhindret fra å reise med fly, og at han hele tiden måtte oppholde seg i områder med mobildekning. Høyesterett kom til at inngrepet hadde tilstrekkelig hjemmel, og at det både var nødvendig og forholdsmessig. Dommen inneholder likevel presiseringer for så vidt gjelder domfeltes adgang til å reise med fly og til å oppholde seg utenlands. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av straffeloven § 57 femte ledd om kontaktforbud med elektronisk kontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen