Mors mishandling av egne barn – straffutmåling

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2415-A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Dommere: Falch, Bårdsen, Noer, Høgetveit Berg, Matningsdal

Høyesterett kom til at straffen skal være fengsel i underkant av ett år og seks måneder for et tilfelle hvor mor, over en periode på knapt to år, har slått, truet og ydmyket fire av sine barn slik at de fikk psykiske skader.

Høyesterett fastslo at det i formildende retning ikke skal legges vekt på at moren var fra et land og en kultur hvor det kan være vanlig å irettesette barn slik. Derimot talte hennes individuelle forhold, knyttet til at hun var analfabet og uten kunnskap i norsk språk, i noen grad i formildende retning. Det var ikke grunnlag for samfunnsstraff.

Fordi påtalemyndigheten ikke hadde gått inn for skjerping av straffen, ble den fastsatt i samsvar med lagmannsrettens dom til fengsel i ett år, hvorav tre måneder betinget.

Dommen gir veiledning om straffutmålingen ved mishandling av egne barn, og om betydningen av kulturforskjeller i den forbindelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen