Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Dommere: Bergh, Falch, Bårdsen, Normann, Tønder

En 39 år gammel mann var dømt for grov narkotikaforbrytelse, straffeloven 2005 § 232 første ledd. Høyesterett gjorde hele fengselsstraffen betinget på det vilkår at domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll. 

Høyesterett fant at hensynet til domfeltes rehabilitering sterkt talte for en slik reaksjon. Alvoret i forbrytelsen, og i den sammenheng hensynet til allmennprevensjonen, ble etter en konkret vurdering ikke tillagt avgjørende vekt i motsatt retning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen