En utlending kan ikke straffes etter norsk straffelov

Høyesteretts dom 21.desember 2017,HR-2017-2429-A, (sak nr. 2017/1660), straffesak, anke over dom. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Trygve Staff)

Dommere: Webster, Bergsjø, Høgetveit Berg, Arntzen, Endresen

En utlending kan ikke straffes etter norsk straffelov, jf. straffeloven 1902 § 12 første ledd nr. 1, for handlinger i utlandet som var lovlige der.

Anken over lagmannsrettens dom ble forkastet.

En mann hadde mishandlet sin familie i Jemen og i Norge. I Jemen var den aktuelle mishandlingen ikke straffbar. Mishandlingen utgjorde et fortsatt forhold, men det var ikke grunnlag for å straffe mannen for mishandlingen som var begått i Jemen, når handlingen ikke var straffbar der.

Avgjørelsen gir veiledning om krav til dobbelt straffbarhet ved anvendelse av norsk straffelov for utlendingers handlinger begått i utlandet.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen