Overføring til tvungent psykisk helsevern begrunnet i gjentatt vinningskriminalitet

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2249-A, (sak nr. 2017/1615), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Bergh, Noer, Ringnes, Høgetveit Berg, Matningsdal

Høyesteretts flertall kom etter en konkret vurdering til at vilkårene for overføring til tvungent psykisk helsevern ikke var oppfylt. 

En nå 29 år gammel mann hadde en rekke ganger tidligere begått grove tyverier og annen vinningskriminalitet. Han hadde nå blant annet gjort tre innbrudd i private hjem og et innbrudd i en barnehage. Han var psykotisk på gjerningstidspunktet og kunne derfor ikke idømmes straff.

Spørsmålet var om han kunne dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern etter de nye lovreglene som trådte i kraft 1. oktober 2016. 

Høyesterett kom til at de handlingene som var begått, oppfylte lovens vilkår om det må foreligge "gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art". Det forelå også en klar gjentakelsesfare. Etter loven og forarbeidene skal det likevel være en høy terskel for å idømme overføring til tvungent psykisk helsevern.

Høyesteretts flertall, fire dommere, kom til at denne terskelen ikke var overskredet. Det ble lagt vekt på at det forelå nye opplysninger om et konkret behandlings- og oppfølgingstilbud. Én dommer stemte for å opprettholde lagmannsrettens dom om overføring til tvungent psykisk helsevern. 

Avgjørelsen klargjør vilkårene for idømmelse av overføring til tvungent psykisk helsevern ved gjentatt vinningskriminalitet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen