Spørsmål om oversendelse av fotografi med seksuelt krenkende innhold til andre enn fornærmede rammes av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b.

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1245-A, (sak nr. 2017/645), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Ringnes, Berglund, Falch, Kallerud, Utgård

Etter en fest sendte en 16 år gammel gutt et bilde med seksuelt krenkende innhold av fornærmede til to andre gutter via meldingstjenesten Messenger. 

Høyesterett kom til at oversendelsen ikke ble rammet av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b, som krever at den seksuelt krenkende atferden har skjedd overfor noen som ikke har samtykket.  Høyesterett kom videre til at forholdet ble rammet av det objektive gjerningsinnholdet i straffeloven 1902 § 390 a. Lagmannsrettens dom ga imidlertid ikke grunnlag for å kunne bygge på at forsettskravet var oppfylt. 

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling ble opphevet på grunn av feil lovanvendelse. 

Avgjørelsen har betydning for tolkningen av § 201 og den tilsvarende bestemmelsen i straffeloven 2005 § 298. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen