Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse

I.
Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

II.
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

III.
B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Dommere: Kaasen, Arntzen, Normann, Bull, Endresen

Statens satser for betaling av offentlig oppnevnt forsvarer skal brukes også når utgiftene til forsvarer har vært vesentlig høyere fordi tiltalte har engasjert advokaten privat.

Høyesterett fastslo at dette også gjelder i store og komplekse saker der tiltalte har rimelig behov for spesialkyndige forsvarere som opererer til markedspris. Dette er ikke i strid med Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) til å sikre rettferdig rettergang.

Saken gjaldt statens ansvar for forsvarerutgifter etter frifinnelsene i den omfattende straffesaken i tilknytning til Transoceans påståtte skatteunndragelser. De frifunnede hadde faktisk hatt nødvendig bistand under saken, og spørsmålet var om de i ettertid kunne kreve dekning av faktisk kostnader.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen