Straff for barnebortføring til utlandet

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Dommere: Arntzen, Bergh, Falch, Webster, Øie

En 37 år gammel kvinne ble dømt til 4 måneders fengsel for å ha tatt med sin mindreårige datter til Skottland og derved unndratt henne fra far.  Partene hadde i rettsforlik seks måneder før bortføringen avtalt at de skulle ha delt foreldreansvar og delt omsorg for barnet. 

Høyesterett mente straffen i utgangspunktet burde settes til fengsel i seks måneder.  Ved straffutmålingen ble det lagt vekt på at bortføringen varte i over fire måneder og på belastningene bortføringen representerte både for barnet og for far. Høyesterett viste særlig til at mor ikke returnerte frivillig med barnet til Norge, og at det var far som ved hjelp av lokal domstol fikk datteren hjem. 

Lagmannsrettens straffutmåling på fengsel i 120 dager ble likevel stående fordi påtalemyndigheten ikke hadde påstått at straffen måtte skjerpes. 

Dommen har betydning for straffutmålingen når barn bortføres til utlandet og derved unndras fra den andre forelderens foreldreansvar og omsorg.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen