Straff for brudd på dyrevelferdsloven

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Dommere: Ringnes, Falch, Arntzen, Kaasen, Tønder

Tiltalte hadde i en periode på ca. 6 uker brukt strømhalsbånd på en ung schæferhund for å få den til å slutte å bjeffe. Halsbåndet gir et lydsignal og deretter et lettere støt hvis hunden bjeffer. Etter at batteriene var tatt ut, fortsatte tiltalte å bruke halsbåndet på hunden i cirka åtte uker.

Høyesterett kom til at bruken var en straffbar overtredelse av forbudet i dyrevelferdsloven § 14 første ledd bokstav a mot å utøve vold mot dyr. Én dommer mente at bruken av halsbåndet uten strøm ikke var omfattet av begrepet "vold" etter bestemmelsen.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at bruken av halsbåndet var en forsettlig overtredelse av forbudet mot bruk av utstyr som kan medføre at hunden utsettes for elektrisk strøm i forskrift 14. mars 2008 om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund. Overtredelsene var ikke et engangstilfelle, men gikk over relativt lang tid. Høyesterett la stor vekt på allmennpreventive hensyn, og stadfestet tingrettens straffutmåling på fengsel i 15 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen