Straff for nettovergrep mot mindreårige

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom

A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Dommere: Bergh, Berglund, Kaasen, Høgetveit Berg, Tønder

En 44 år gammel mann ble dømt til fengsel i 12 år for grove seksuelle overgrep mot flere barn og befatning med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. 

Barna var i alderen 13 til 15 år. Kontakten med de fleste av barna var hovedsakelig over internett.  Dommen drøfter betydningen av dette ved straffutmålingen. Høyesterett uttaler at overgrep begått over internett ikke generelt bør straffes mildere enn andre former for overgrep.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen