Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) 

II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Bull, Berglund, Kallerud, Endresen, Tønder

Høyesterett opprettholdt boten på kr 25 000 overfor en kongekrabbefisker og inndragningen på kr 75 000 overfor det aksjeselskapet som eide fiskebåten, for ulovlig fiske av kongekrabbe. Fiskeren hadde fortsatt hatt åpne teiner i sjøen i kvoteregulert område etter at han hadde levert full kvote for det året. Høyesterett kom til at forbudet mot å fange kongekrabbe i kvoteregulert område først inntrådte når full kvote var landet, og ikke allerede idet full kvote var tatt om bord. Men forbudet inntrådte da straks, slik at gjenværende teiner på det tidspunktet måtte være enten dradd opp eller tømt og stengt. Det var ikke tilstrekkelig at krabber i gjenværende teiner ble sluppet på sjøen i etterhånd. 

Høyesterett kom videre til at det ved fastsetting av inndragningsbeløpet kunne tas utgangspunkt i verdien av fangsten i de gjenværende teinene, selv om innholdet var blitt tømt på sjøen av Kystvakten. Kontroll- og ressurshensyn tilsa dette: Fangsten kunne potensielt ha vært levert som fanget utenfor kvoteregulert område.

Dommen gir veiledning om forståelsen av reglene om kvotefangst av kongekrabbe, og om praktiseringen av inndragningsbestemmelsen i havressurslova.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen