Straffeutmåling – fradrag i fengselsstraffen for lang liggetid

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1072-A, (sak nr. 2017/111), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Webster, Berglund, Matheson, Tønder, Øie 

Straffen for grovt underslag ble redusert fra fengsel i ett år og seks måneder til fengsel i ti måneder som følge av liggetid hos politiet.

Saken gjaldt straffutmålingen for grovt underslag av drøyt 1 700 000 kroner. Høyesterett fastsatte utgangspunktet for straffen til fengsel i ett år og seks måneder. Liggetid hos politiet på to og etthalvt år innebar krenkelse av Grunnloven § 95 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1. Det ble gitt fradrag i straffen som følge av dette, men ikke deldom.

Avgjørelsen gir veiledning for straffutmålingen for grovt underslag og for hvor stort fradrag som bør gjøres pga. liggetid hos politiet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen