Straffutmåling for grove seksuallovbrudd mot flere barn

Høyesteretts dom 7. april 2017, HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Dommere: Falch, Bergsjø, Webster, Matheson, Utgård

Høyesterett fastsatte straffen til forvaring med en tidsramme på 17 år. 

Domfelte var dømt for omfattende seksuallovbrudd, herunder to voldtekter, mot tre barn. Ett av barna var domfeltes stedatter, og lovbruddene mot henne var utført da hun var fra fire til syv år gammel. Domfelte var også tidligere dømt for seksuallovbrudd mot barn. 

For Høyesterett var spørsmålet hvilken tidsramme forvaringen skulle gis. 

Høyesterett fastslo at forvaringens tidsramme skulle tilsvare lengden på den fengselsstraff domfelte ellers ville fått, og at fengselsstraffen ville blitt utmålt til 17 år. 

Dommen har betydning for straffutmålingen ved grove seksuallovbrudd mot barn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen