Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Dommere: Normann, Bergh, Falch, Bårdsen, Tønder

Høyesterett kom til at det – basert på dagens kunnskap – var grunn til å nedjustere straffenivået for befatning med LSD sammenlignet med det som tidligere er lagt til grunn i rettspraksis. Det ble lagt til grunn at LSD er noe mindre farlig enn amfetamin. 

A er dømt for innførsel av 125 drypp som i dag tilsvarer 131 rusdoser med en styrkegrad på 100 mikrogram. Det er utmålt straff for innførsel av totalt 13 125 mikrogram LSD som tilsvarer 6,5 gram ren amfetamin og cirka 20 gram amfetamin med styrkegrad på 30 %.Straffen ble i utgangspunktet før korreksjon for de konkrete omstendigheter i saken, satt til ubetinget fengsel i 60 dager.  Høyesterett kom etter en konkret vurdering til at straffen skulle settes til 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 100 dager, subsidiært fengsel i 45 dager.

Dommen har betydning for fastsettelsen av nivået for straff ved befatning med LSD.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen