Straffutmåling for grovt uaktsomt skattesvik og uaktsomt brudd på bokføringsloven

Høyesteretts dom 14. mars 2017 HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

Dommere: Ringnes, Endresen, Bårdsen, Kaasen, Øie

Domfelte hadde unndratt cirka én million kroner i skatt og overtrådt kravene til bokføring. Han var i tingretten dømt for grovt uaktsom overtredelse av ligningsloven og uaktsom overtredelse av bokføringsloven. Anken til Høyesterett gjaldt straffutmålingen. 

Høyesterett kom til at de nye bestemmelsene i straffeloven 2005 om grovt uaktsomt skattesvik, jf. § 380 første punktum, og uaktsom regnskapsovertredelse, jf. § 394, skulle anvendes på forholdene, jf. straffeloven 2005 § 3. Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at elementet av planmessig skatteunndragelse mangler når skyldgraden er grov uaktsomhet. Et utgangspunkt var fengselsstraff på seks til syv måneder, tatt i betraktning at det også forelå brudd på bokføringsloven. 

Høyesterett utmålte en fengselsstraff på 120 dager, som i sin helhet ble gjort betinget. Saken var blitt liggende uten noen aktivitet hos påtalemyndigheten i nærmere tre år. Dette graverende bruddet på retten til avgjørelse innen rimelig tid etter Grunnloven og EMK måtte føre til fradrag i straffens lengde, og at den i sin helhet ble gjort betinget. 

Ved utmålingen av bot tok Høyesteretts utgangspunkt i den alternative tilleggsskatten og viste til at satsen for tilleggsskatt er redusert fra 30 %, som var ligningslovens regel, til 20 % i skatteforvaltningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Boten ble fastsatt til 90 000 kroner med en subsidiær fengselsstraff på 15 dager. 

Dommen gir veiledning om anvendelsen av straffeloven 2005 i tilfelle hvor den øvre strafferammen er redusert i forhold til straffebudet som gjaldt på handlingstidspunktet, jf. straffeloven 2005 § 3. Dommen gir videre veiledning om utmåling av straff for skatteunndragelse og om hvordan lang liggetid bør kompenseres når utgangspunktet er fengsel og bot.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen