Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Dommere: Bergh, Høgetveit Berg, Falch, Kallerud, Bårdsen

En mann ble dømt til fengsel i to år og seks måneder for eget trygdebedrageri av ca. 600 000 kroner og medvirkning til trygdebedrageri av opp mot 2,5 millioner kroner. Ved straffutmålingen ble medvirkningshandlingene sett som spesielt alvorlige.

Domfelte hadde som daglig leder bekreftet ansettelsesforhold og inntekt overfor NAV for i alt syv personer til tross for at ansettelsesforholdene var fiktive. 

Det var ved behandlingen i Høyesterett gått tre år og åtte måneder siden tiltalen ble tatt ut. Etter at tiltalen forelå, valgte påtalemyndigheten å føre for retten sakene mot de øvrige personene som hadde mottatt trygdeytelsene.

Domfeltes sak ble først oversendt tingretten etter at disse sakene var avgjort, og det var da gått nesten ett år og åtte måneder siden tiltalen. Dette innebar ikke noe brudd på Grunnloven § 95, jf. EMK artikkel 6 nr. 1. Påtalemyndigheten hadde foretatt en forsvarlig vurdering.

I samsvar med alminnelig praksis ble det likevel gjort et fradrag i straffen med seks måneder som følge av lang saksbehandlingstid.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen