Trusler mot aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Ringnes, Bårdsen, Tønder

Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde bygd på feil forståelse av straffeloven 1902 § 132 a. Lagmannsrettens dom ble derfor opphevet for så vidt gjaldt domfellelsen for trusler mot en politiadvokat. 

I tilknytning til hovedforhandlingen i straffesak utferdiget politiadvokaten en siktelse mot tiltalte i saken for et annet straffbart forhold. Siktelsen ble forkynt av en fengselsbetjent.  Tiltalte uttalte da at han skulle drepe politiadvokaten når han kom ut av fengselet. I rettsbelæringen til lagretten var det uttalt at forsettskravet var oppfylt om tiltalte holdt det for sannsynlig at fengselsbetjenten hørte trusselen. Høyesterett kom til at dette ga uttrykk for feil lovanvendelse. For domfellelse etter straffeloven 1902 § 132 a kreves i et slikt tilfelle at trusselen når frem til aktøren i rettsvesenet, og at forsettet dekker også denne omstendigheten. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av straffeloven 1902 § 132 a og den tilsvarende bestemmelsen i straffeloven 2005 § 157.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen