Uaktsom hvitvasking ved å ta utbytte fra et bedrageri i Norge ut i Dubai, kan ikke straffes her

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1947-A, (sak nr. 2017/1060), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Matheson, Bergh, Falch, Bårdsen, Endresen

Høyesterett kom enstemmig til at en norsk statsborger som var tiltalt for å ha sikret et utbytte fra et bedrageri i Norge ved å ta midlene ut i kontanter i banker i Dubai, ikke kunne straffes her når handlingen var uaktsom. Dette hadde grunnlag i at handlinger begått i utlandet, etter straffelovens regler om virkeområde bare kan straffes i Norge når de også er straffbare i landet der de er foretatt. 

Lagmannsretten hadde kommet til at den tiltalte hadde opptrådt uaktsomt, men at det ikke var klarlagt om uaktsom hvitvasking er straffbart i De forente arabiske emirater. 

Høyesterett uttalte at lovens krav om dobbel straffbarhet innebærer at domstolen på et betryggende grunnlag har kunnet avklare at handlingen er straffbar også etter loven i landet der den er foretatt. Høyesterett kunne av det fremlagte materiale ikke se at uaktsom hvitvasking er straffbart i De forente arabiske emirater. Påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens frifinnende dom ble derfor forkastet. 

Dommen avklarer først og fremst hva som skal til for at en norsk domstol skal kunne legge til grunn at handlingen også er straffbar etter handlingsstedets lov.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen