Ubetinget fengsel for unnlatt melding av oldtidsfunn

Høyesteretts dom 29. juni 2017, HR-2017-1298-A, (sak nr. 2017/562), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen)

Dommere: Matheson, Normann, Bergh, Arntzen, Matningsdal

Høyesterett fastsatte straffen til 14 dager ubetinget fengsel for langvarig overtredelse av den lovbestemte plikten om å melde fra om funn av såkalte "løse kulturminner" til kulturminnemyndighetene. 

Domfelte hadde over en periode på seks år ved hjelp av metalldetektor aktivt lett etter oldtidsminner i Vestfold. De funnene han gjorde, ble ikke meldt slik loven bestemmer, enda han var klar over meldeplikten. Høyesterett kom enstemmig til at domfeltes langvarige og faste forsett om å sette til side kulturminnelovens regler til vern om den kollektive kulturhistorien, måtte lede til en ubetinget fengselsstraff. 

Dommen avklarer bruken av ubetinget fengselsstraff ved overtredelse av kulturminnelovens regler om meldeplikt ved oldtidsfunn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen