Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år

Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Dommere: Kaasen, Berglund, Endresen, Ringnes, Øie

Ungdomsstraff ble idømt etter at en gutt på 17 år og ni måneder ble domfelt for seks-syv tilfeller av samleie med en jente på 13 år og åtte måneder. Lagmannsretten mente at forholdet – som opphørte etter omkring en måned – "til en viss grad [hadde] hatt preg av et kjæresteforhold". Høyesterett la vekt på aldersforholdene. Ved en noe mindre aldersforskjell ville det vært aktuelt å vurdere om straff kunne falle bort som følge av jevnbyrdighet i alder og utvikling. Høyesterett kom til at hensynet til straffens formål ikke med tyngde talte for at det ble idømt fengsel. 

Dommen gir retningslinjer for bruk av ungdomsstraff ved alvorlige seksuallovbrudd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen