Unnlatelse av å avverge følgene av en straffbar handling

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-824-A, (sak nr. 2017/122), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Eldsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Dommere: Bergh, Webster, Kallerud, Kaasen, Endresen

En mann ble dømt til fengsel i 8 måneder for å ha unnlatt å tilkalle hjelp til tross for at han var til stede ved voldshandlinger som ledet til dødsfall.

Den som utøvde voldshandlingene, var dømt for drap. Dommen avklarer at det ikke er et vilkår for domfellelse at det føres bevis for at dødsfallet ville vært unngått dersom hjelp hadde vært tilkalt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen