Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Dommere: Bårdsen, Normann, Bergh, Falch, Tønder 

Høyesterett slo fast at straffutmålingen i slike saker normalt skal foretas i to trinn. Det første trinnet vil bestå i å finne frem til utgangspunktet for hvert enkelt av de stoffene domfellelsen gjelder. Det andre trinnet består i en samordnende helhetsvurdering. Her vil straffen for det mest alvorlige elementet danner utgangspunktet. Deretter gis et visst tillegg for de øvrige elementene. Dette tillegget må ta tilbørlig hensyn til den tiltagende utflatingen av straffen som ut fra etablert høyesterettspraksis finner sted etter hvert som kvantumet narkotika øker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen