Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bull, Kallerud, Arntzen

Ein tidlegare juridisk direktør i eit stort industriselskap blei dømd til sju års fengsel for to sjølvstendige grove korrupsjonshandlingar.

I samband med forhandlingane selskapet hadde om samarbeidsavtalar i Libya og i India, hadde han inngått avtale om utbetaling av betydelege beløp til to sentrale offentlege tenestemenn.

Høgsterett fann at det ikkje skal tilleggast vekt i formildande retning at ei korrupsjonshandling finn stad overfor personar i korrupsjonsutsette land.

Dommen gir rettleiing om straffutmålinga ved grenseoverskridande korrupsjon.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen