Anke over domfellelse for bedrageri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2017, HR-2017-1813-U, (sak nr. 2017/1338), straffesak, anke over dom

A (advokat Rune Stenstrøm og advokat Rudi Mikal Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen