Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anken fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2017, HR-2017-1863-U, (sak nr. 2017/1404), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørg S. Granerud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen