Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke fordi original ankeerklæring ikke ble inngitt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2017, HR-2017-169-U, (sak nr. 2016/2355), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mona Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Mateson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen