Domfellelse for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. juni 2017, HR-2017-1104-U, (sak nr. 2017/894), straffesak, anke over dom

A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlige mpåtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen