Domfellelse for overtredelse av Antarktisforskriften

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. august 2017, HR-2017-1550-U, (sak nr. 2017/1173), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Matningsdal, Noer, Kallerud

Les avgjørelsne i sin helhet

Til toppen