Fastsettelse av særskilt sikringssone etter kulturminneloven § 6

Høyesteretts ankeutvalgs dom HR-2017-2314-U, (sak nr. 2017/1931), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Edmund A. Bolstad)

Dommere: Tønder, Bergh, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen