Forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2017, HR-2017-1815-U, (sak nr. 2017/1599), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bull, Artnzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen