Kompentansen til å prøve krav om erstatning etter strpl. § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot X AS (advokat Erling O. Lyngtveit)

Dommere: Normann, Ringnes, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen