Krav om at pågripelsesbeslutning eller tilsvarende avgjørelse, er vedlagt begjæring om utlevering til rettsforfølging

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-985-U, (sak nr. 2017/844), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lukasz Niedzielski) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Bergh, Kaasen (konstituert dommer)

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen