Krav om erstatning etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. oktober 2017, HR-2017-1941-U, (sak nr. 2017/346), straffesak, anke over dom

A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Dommere: Øie, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen