Anke i sak om grovt skattesvik, hvor tiltalte ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten, tillates ikke fremmet for Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. mars 2017, HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Normann, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen