Forholdet mellom inndragning og skatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom

A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen