Rettens plikt til å sørge for sakens opplysning, jf. straffeprosessloven § 294

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2447-U, (sak nr. 2017/2090), straffesak, anke over dom

A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bergsjø, Falch, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen