Rettergangsstraff for forsvarer som unnlot å møte til hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2017, HR-2017-1011-U, (sak nr. 2017/740), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Falch, Kaasen (konstituert dommer)

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen