Saksbehandlingsfeil - retten til å begrunne anken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2017, HR-2017-2179-U, (sak nr. 2017/1949), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen