Saksbehandlingsfeil som ikke kunne antas å ha virket inn på avgjørelsen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. november 2017, HR-2017-2111-U, (sak nr. 2017/1776), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Normann, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen