Straffutmåling opphevet som følge av langliggetid hos påtalemyndigheten etter lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom

A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen