Tiltaltes rett til innsyn i en annen straffesak enn hans egen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mai 2017, HR-2017-869-U, (sak nr. 2017/730), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Randby)

Dommere: Endresen, Falch, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen